معنی کلمه سلفون تجدید ناپذیر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سلفون به انگلیسی in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه سلفون تجدید ناپذیر به انگلیسی می شود Non biodegradable cellophane

Leave a Reply