معنی کلمه تولید کننده سلفون به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سلفون به انگلیسی in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه تولیدکننده سلفون به انگلیسی می شود Cellophane manufacturer

Leave a Reply